Súhlas so spracovaním osobných údajov

Článok 1

Podmienky vyjadrenia súhlasu

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Fit Food, s.r.o.        
Sídlo: Bajkalská 29/E 821 01
IČO: 45 865 175
Zápis v registri: Okresného súdu v Bratislave I, odd. Sro, vl. č. 68066/B    
(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

 1. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem na spracúvaní jej osobných údajov na účel:
  informovania o našich službách, produktoch a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu  (ďalej ako „účel“).
  1. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že ma záujem na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
  2. identifikačné údaje - meno, priezvisko, titul
  3. kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa
 2. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to písomne na adrese sídla alebo prostredníctvom mailu na eatandmeet1@gmail.com.

Článok 2

Súhlas
 1. Dotknutá osoba berie vyhlásenia prevádzkovateľa v rozsahu bodov 1.1 až 1.2 tohto súhlasu na vedomie a v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:
  1. na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu,
  2. v rozsahu podľa bodu 1.2 tohto súhlasu a
  3. po dobu kým dotknutá osoba nevyužije svoje právo tento súhlas odvolať
 2. Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola pred poskytnutím tohto súhlasu informovaná o jej práve kedykoľvek tento súhlas odvolať podľa bodu 1.3 tohto súhlasu.

 

V................................, dňa................

Meno a priezvisko, podpis dotknutej oso