Informácie o monitorovaní v priestoroch

INFORMÁCIA
pri získavaní a spracúvaní osobných údajov pri monitorovaní v priestoroch Prevádzkovateľa

 

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“):

1.1    Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Fit Food, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO 45 865 175, zápis v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 68066/B

1.2    Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa: neaplikuje sa;

1.3    Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neaplikuje sa;

1.4    Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1 identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä audiovizuálny záznam;
1.4.2 informácie o vašom zdravotnom stave v súvislosti s vyhotovovaním audiovizuálneho záznamu možnosť získania informácie o pracovných úrazoch, telesnom postihnutí;

1.5    Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.1.1 zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti a tiež ochrana majetku zamestnancov a zdravia zamestnancov; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku;

1.6    Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1 čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

1.7    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7.1 správca kamerového systému, systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;

1.7.2 poskytovateľ právnych služieb;

1.8    Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: neaplikuje sa.

1.8.1 Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti: neaplikuje sa;

1.8.2 Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené): neaplikuje sa;

1.9    Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1 po dobu 30 dní;

1.9.2 po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.10  Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1   právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2   právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3   právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4   právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5   právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6   právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7   právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11  Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Na spracovanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto Informácii od Vás nepotrebujeme súhlas, nakoľko sme identifikovali iné právne základy spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, pokiaľ by ste nám kedykoľvek v budúcnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely udelili, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním Žiadosti o odvolanie súhlasu na mailovú adresu eatandmeet1@gmail.com.

1.12  Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1   v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13  Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získame priamo od vás tým, že sú zaznamenávané v rámci vyhotovovaných audiovizuálnych záznamov alebo vstupov do priestorov prevádzkovateľa;

1.14  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu): neaplikuje sa